Rosmalen door P.Testas 1815

© 2010-2017 VanHeumen.info

Logo VanHeumen.info

Aanduiding der Groote lijnen

Sectien door welke dezelve getrokken zijn

Lengten der  afstanden in iedere Sectie gemeten op het

Verschil

AanmerkingenTerrein

Plan1e Lijn gemeten van het Westen naar ’t Oosten aangeduid door de letters  a b

Zelfde lijn aangeduid door de letters b c

Zelfde lijn aangeduid door de letters c d
2e Lijn genomen van het Noorden naar ’t Zuiden aangeduid door de letters e f

3e Lijn van ’t Westen naar ’t Oosten, aangeduid door de letters g h

4e Lijn van het Zuidwesten naar ’t Noord Oosten aangeduid door de letts i k

5e Lijn van ’t Westen naar het Oosten aangeduid door de letters l m

Sectie A 1e blad
id 2 blad


id 3e blad


Geheele lengteSectie E 1e blad
id 2e blad
Sectie F 1e blad

id 2 blad

1429,0
1153,61390,8


3973,41527,0
2004,0
2252,0

1397,4

1427,0
1154,01390,0


3971,01526,0
2002,0
2255,2

1399,0

2,0
0,40,8


2,41,0
2,0
3,2

1,6


Onderdeelen, die verbeterd moeten worden

Gedeelte der 1e groote lijn


Gedeelte derzelfde groote lijn

Sectie A 1e blad breedte van No 69


Sectie A 3e blad breedte van No 591

99,494,5

97,492, 5

2,02,0

de zijde tegen No 72 niet juist overgebragt


idem tegen No 590

Tabel No 2  der Veelhoeken die verbeterd moeten worden


Aanduiding van de onderdeelen der Veelhoeken

Lengte der onderdeelen op het

Verschil

Aanmerkingen


Terrein

PlanSectie E N 49 zijde rakende aan een weg

122,0

118,0

4,0

De zijde tegen No 33 niet goed op het plan overgebragt

Besluit


Het volgt dus uit de verrigtingen en gedane waarnemingen vervat in dit Proces Verbaal en de aanhorige Tabellen:

1e Dat het Plan goed noord gerigt is.

2e Dat het verschil bij de Verificatie der grondlijn ontdekt geen merkelijken invloed kan hebben op de regelmatigheid van het plan.

3e Dat de Driehoeksmeting goed is uitgevoerd geweest

4e Dat de verschillen voortvloeijende uit de metingen der groote afstanden van de Gemeente, zoo in derzelver geheele lengten als bij gedeelten in Sectien, alle minder zijn dan eentweehonderdste.

5e Dat de verschillen bij de onderdeelen zoowel op de groote Verificatie lijnen, als op de zijden der gemeten Veelhoeken gevonden, bijna alle minder zijn dan éénhonderdste gedeelte, uitgezonderd eenige groote onregelmatigheden die niet geduld kunnen worden.

 Dienvolgens besluiten wij, dat het Plan der gemeente Rosmalen, ofschoon regelmatig in bijna al deszelfs deelen niet aangenomen kan worden, dan nadat den Landmeter der eerste Klasse zorgvuldig de misslagen zal hersteld hebben die in de Tabellen N 1 en 2 worden aangewezen.

 Gedaan te ’s Bosch den 18 April 1829


     L.D. van Heijst

En op den twintigsten dag der maand Julij van het Jaar achtienhonderd negen en twintig verklaren wij Ondergeteekende Ingenieur Verificateur, dat wij de verbeteringen door den hierbovengenoemden Landmeter der 1e Klasse in het plan der gemeente Rosmalen gemaakt, hebben nagezien, dat de gemelde verbeteringen met zorg en naar behoren zijn gedaan en dat wij ons verzekerd hebben van de naauwkeurigheid der bereekeningen in het algemeen en speciaal van die perceelen, welke wij in iedere Sectie op het terrein gemeten hebben. Wij oordeelen diensvolgens, dat het plan nu als voldoende kan worden aangenomen.

 Gedaan te ’s Bosch op gezegde dag, maand en Jaar


     L.D. van HeijstBron: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) te ’s-Hertogenbosch, Archief Bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te Eindhoven, 1832-ca 1990, inv.nr. 11837


PROCES-VERBAAL VERIFICATIE KAARTEN EN ANDERE STUKKEN 1829