Rosmalen door P.Testas 1815

© 2010-2017 VanHeumen.info

Logo VanHeumen.info GEMEENTE NULAND (1826)

Proces Verbaal van Grensopneming tusschen Rosmalen en Nuland


In het jaar Een duizend Achthonderd Zes en twintig den Zevenden der Maand April

Hebben wij ondergeteekende Burgemeesters der Gemeenten Rosmalen en Nuland ten gevolge der Circulaire van den Heere Gouverneur van Noord Braband van den 6e Maart JL. D. No. 37 Bureau van Kadaster ons begeven ter plaatsen alwaar onze Gemeenten in aanraking komen ten einde eene herkenning te doen van de van ouds bestaan hebbende Limieten.

En aangezien die Limieten steeds zijn bepaald te weten

Te beginnen aan de oude Kooi, van daar in eene regte lijn op de plaats waar gezegd wordt eertijds eenen handwijzer te hebben gestaan, van daar in eene regte lijn op den Zuid Oostelijken hoek van de Erve of het Land van de weduwe Antonie Maas: dat vervolgens de Limiet is getrokken van den Zuidelijken Sloot van evengemeld Land naar dat van het Land van van Mil onder Nuland, terwijl vervolgens de Limiet is bepaald langs de nieuwe Boschweg tot en door de Steeg op Jacobus Krol tusschen de Erven de Cassemajor en van daar langs de Bergen door de zoogenoemde Zandstraat bij het huis van de weduwe Meulendijk in de Klepelstraat welke noordwaards tot de groote kerk en vervolgens op den Kerkdijk en de gemeenen Dijk langs de eerste hoef loopt tegen de s’Hertogs Wetering.

Dat echter in deze bepaling van de oude limietscheiding van het land van van Mil de op de zoogenaamde Pekhoef eeniger mate is afgeweken in die grensscheiding in voege voormeld door de voornoemde Boschweg en Steeg is bepaald, om daardoor eene meer bekende en blijvende Grensscheiding daartestellen, echter alles onverminderd het Regt van de //

Gemeente Nuland zoo op het Huis als land hetwelk daardoor wordt afgesneden.

Zullende op voornoemde Punten met name bij het land toebehoord hebbende aan de Erven Maas en Pieter van Mil kennelijke limietpalen moeten gesteld worden.

Van al hetwelk dit Proces verbaal  in quadruplo is opgemaakt en door ons bovengenoemde Burgemeesters geteekend.


De Burgemeester der                                       De Burgemeester der

Gemeente Rosmalen                                        Gemeente Nuland


W. Siepkens                                                  C. Van GoghDe ondergeteekende Landmeter der eerste Klasse van het Kadaster in de Provincie Noordbraband door den Heere Gouverneur belast met de opmeting der Gemeente Rosmalen, verklaart het tegenwoordig Proces-Verbaal, in bijwezen van de respective Burgemeesters, te hebben onderzocht en hetzelve vervolgens tegen het terrein vergeleken en naauwkeurig bevonden te hebben.


     Te Rosmalen den 10e April 1829.

 

     J.A. KnaapBron: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) te ’s-Hertogenbosch, Archief Bewaarder der Hypotheken en het Kadaster te Eindhoven, 1832-ca 1990, inv.nr. 11837