Rosmalen door P.Testas 1815

© 2010-2017 VanHeumen.info

Logo VanHeumen.info GEMEENTE EMPEL (1826)

Proces Verbaal van Grensopneming tusschen Rosmalen & Empel


In het jaar Een duizend Achthonderd Zes en twintig den Zevenden der Maand April

Hebben wij ondergeteekende Burgemeesters der Gemeenten Rosmalen en Empel ten gevolge der Circulaire van den Heere Gouverneur van Noord-Braband van den 6e Maart JL. D. No. 37 Bureau van kadaster ons begeven ter plaatsen alwaar onze Gemeenten in aanraking komen ten einde eene herkenning te doen van de van ouds bestaan hebbende Limieten.

En aangezien die Limieten tusschen de voornoemde Gemeentens zijn aangewezen oostwaards met den westelijken sloot langs de Geer van de S’Hertogs wetering tot den hoefdijk vervolgens benedenwaards met deze hoefdijk en de Bandkade tot de Empelsche hut.

Dat echter ter plaatse alwaar de hoefdijk tegen de Bandkade schiet een gedeelte gronds is gelegen het welk privatief aan de Gemeente Empel toebehoord;

doch overeengekomen is dat de Limietscheiding door gemelden hoefdijk en Bandkade zal bepaald blijven ten einde die op deze wijze ten allen tijden het duidelijkste blijke , dat het alzoo niet noodig is die door het stellen van limietpalen te bepalen, zijnde wij ondergeteekenden het omtrent voorschreve Grenslijn eens geworden.

Van al hetwelk wij dit Procesverbaal hebben opgemaakt in quadruplo en door ons bovengenoemde Burgemeesters geteekend.


De Burgemeester der                        De Burgemeester der

Gemeente Rosmalen                         Gemeente Empel


W. Siepkens                                    A. van der Steen


De ondergeteekende Landmeter der eerste Klasse van het Kadaster in de Provincie Noordbraband door den Heere Gouverneur belast met de opmeting der Gemeente Rosmalen verklaart het tegenwoordig Proces Verbaal in bijwezen van de respective Burgemeesters te hebben onderzocht en hetzelve vervolgens tegen het terrein vergeleken en naauwkeurig bevonden te hebben.


     Te Rosmalen den 10e April 1829:


     J.A. Knaap
Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) te ’s-Hertogenbosch, Archief Bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te Eindhoven, 1832-ca 1990, inv.nr. 11837