Rosmalen door P.Testas 1815

© 2010-2017 VanHeumen.info

Logo VanHeumen.info GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH (1822)

Proces Verbaal van Delimitatie der Gemeente ’s Hertogenbosch //


Provincie Noord-Braband.

Gemeente ’s Bosch

Dienstjaar 1822


                                                                  Proces-verbaal der grensbepaling van het grondgebied

                                                                            der gemeente van ’s Hertogenbosch


In den jare achttienhonderd en twee en twintig den eenentwintigste dag der maand Juny hebben wij, Landmeter der eerste klasse, benoemd door den Ministerie van Financien Staat belast met de generale Directie der Ontvangsten, ten einde overeenkomstig de bepalingen vervat in het eerste hoofdstuk, eerste afdeeling, van de vierde titul der Methodique verzameling der Wetten, Decreten, Reglementen, Instructien en Decisiën, betrekkelijk het Kadaster, de opneming te verrigten van de omtrekslijnen der Gemeenten, welke tot de Kadastrering voor den dienst van achttien honderd en twee & twintig in de Provincie Noord-Braband zijn gedesigneerd, ons begeven naar de hoofdplaats der Gemeente van ’s Bosch alwaar wij, verzeld van den Controleur der Directe Belastingen, ons op het Raadhuis der Gemeente vervoegende, gevonden hebben de Heeren

P.H. van Fenema President Burgemeester

 W.H. van Thije Hannes Burgemeester

H.J. Ackersdijk en G.M. van der Ven, Secretarissen

als mede de Heeren Henry de Wijs en L.D. van Heijst door hun benoemde aanwijzers, gelijk mede de Heeren Schouten Municipale Raden en aanwijzers der hier onder genoemde Gemeenten, te samen geroepen en bijeengekomen, ten einde in derzelver wederzijdsch bijzijn, de grensscheiding op te nemen van het grondgebied van de Gemeente van ’s Hertogenbosch.

Op het terrein gekomen, hebben wij onze werking begonnen van het punt in den omtrek der opgemelde Gemeente, hetwelk meest ten Noorden liggende, tevens tot scheiding dient tusschen de beide Gemeenten van Engelen en Empel en wij zijn voorts de lijn van omschrijving gevolgd, van het Noorden //

naar het Oosten, en vervolgens naar het Zuiden en Westen, geduriglijk aan onze regterhand houdende het Grondgebied van de Gemeente ’s Hertogenbosch en aan onze linkerhand achtervolgens die van Empel, Rosmalen, den Dungen, St  MichielsGestel, Vught, Cromvoirt en Engelen in voege als volgt.


(…)


Art. 2.

Grensscheiding ten aanzien der Gemeente van Rosmalen


Gaande van de brug in het vorig artikel* omschreven hebben wij volgens aanwijzing van Burgemeesteren en Aanwijzers van ’s Bosch en in tegenwoordigheid van den Schout en Aanwijzers van Rosmalen bevonden dat de grensscheiding tusschen het grondgebied dier beide Gemeenten gevormd wordt door het midden van den weg genaamd den Balk in eene Zuid oostelijke rigting tot aan den weg gezegd de Balksteeg of de Slagensche Steeg, //

vervolgens nagenoeg in dezelve rigting door een Sloot Scheidende het Zoogenaamde Vogelkooyke van Aart van der Krabben onder ’s Bosch, van deszelfs weiland onder Rosmalen gelegen tot aan de ontmoeting van den Orthenschen dijk op welks zuidelijken Kruin een Steenen grenspaal legt, wordende de limite van daar gevormd door een regte lijn vallende nagenoeg over het midden van een weiland van bovengenoemde Van der Krabben tot aan deszelfs Stuiting tegen de Sloot, Scheidende eenige particuliere weilanden onder Rosmalen van de gemeene Bossche Weivliert onder den Bosch gelegen  daar een paal zal worden gesteld.

Van daar lings om door deze Sloot in eene noord oostelijke rigting tot aan de ontmoeting van den weg genaamd de Vliertsche Steeg ter plaatse waar dezelve Stuit en regts om loopt tegen den Weikamp gezegd de Boonhof toebehoorende aan Antonie Maas leggende onder het grondgebied van Rosmalen.

Dan door ’t midden van voornoemde Vliertsche Steeg in eene Zuid oostelijke rigting loopende aanvankelijk in eene regte en vervolgens kronkelende lijn tot aan de ontmoeting van den Straatweg van ’s Bosch naar Grave tusschen het huis van de Wede. Roelof van den Hurk en dat van de Wede. Pieter van Beek. Vervolgens dwars over den Straatweg op een Steenen grenspaal leggende tegen de Zuidzijde van den weg, iets benoorden den noordwesten hoek van den Tuin van Konstantinus Mourik en iets beoosten den uitgang van een Steeg loopende tusschen het land en voornoemde Tuin van Mourik door, naar en voorbij het huis genaamd den Boterweg.

Van daar wordt de grenslijn over de verdere lengte gevormd door het midden der laatstgenoemde Steeg makende eenige in en uitgaande bogten op het grondgebied van ’s Bosch tot aan het punt waar dezelve Stuit tegen de //
Rivier de Aa op den hoek van de weide genaamd het Laag hoog Veld onder de Gemeente van Rosmalen gelegen, in eigendom aan den Hr. van Wamel.

Aan dit punt gekomen hebben wij bevonden dat hetzelve tot scheiding diende tusschen het grondgebied van ’s Bosch ten westen, Rosmalen ten noorden en van den Dungen ten zuiden, waarmede wij dit artikel van ons proces verbaal hebben gesloten, het welk door de Schouten van Rosmalen en den Dungen als mede door de Aanwijzers dier beide Gemeenten met en benevens door de Burgemeesters en Aanwijzers van ’s Bosch onderteekend is.


De Schout en Aanwijzers                                              De Schout en Aanwijzers

van Rosmalen                                                             van den Dungen

W. Siepkens                                                               G. Godschalk

                                                                               J. v. Geffen

                                                                               C.D. Westelaken


De Burgemeesters en Aanwijzers van ’s Bosch


Fenema

G.M. van der Ven


(…)


Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) te ’s-Hertogenbosch, Archief van de Bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te Eindhoven, 1832-ca 1990, inv.nr. 11829


* Art. 1 Grensscheiding ten aanzien der gemeente van Empel: ‘Van daar volgt de grenslijn de Sloot loopende langs de West en Noordzijde van het eerstgenoemde perceel en vervolgens langs de noord en Oostzijde van het hooiland van Antony Mulders tot aan de wederontmoeting van de ploossche Wetering, welke over het verdere kleine gedeelte tot grensscheiding dient tot aan de ontmoeting // van den Balkweg alwaar een brug over de meergemelde Ploossche Wetering legt. Aan deze brug gekomen hebben wij bevonden dat dezelve tot Scheidingspunt diende tusschen het Grondgebied van ’s Bosch ten zuiden, Empel ten noorden en van Rosmalen ten Oosten.’