Rosmalen door P.Testas 1815

© 2010-2017 VanHeumen.info

Logo VanHeumen.info GEMEENTE BERLICUM (1821)

Proces verbaal van Delimitatie der Gemeente Berlicum//Provincie Noord-Braband.                                  Proces-verbaal der grensbepaling van het

Gemeente Berlicum                                           grondgebied der gemeente van Berlicum

Dienstjaar 1821In den jare achttienhonderd en eenenTwintig den Twaalfden dag der maand Julij hebben wij, Landmeter der eerste klasse, benoemd door den Minister van Financien, ten einde overeenkomstig de bepalingen vervat in het eerste hoofstuk, eerste afdeeling, van de vierde titul der Methodique verzameling der Wetten, Decreten, Reglementen, Instructien en Decisiën, betrekkelijk het Kadaster, de opneming te verrigten van de omtrekslijnen der Gemeenten, welke tot de Kadastrering voor den dienst van achttien honderd en eenenTwintig in de Provincie Noord-Braband zijn gedesigneerd, ons begeven naar de hoofdplaats der Gemeente van Berlicum alwaar wij, verzeld van den Controleur der Directe Belastingen, ons op het Raadhuis der Gemeente vervoegende, gevonden hebben de Heeren


Jacobus Crillaerts Schout


als mede Martinus Zijnen de Gier en Antonie Godschalk door hun benoemde aanwijzers, gelijk mede de Heeren Schouten, Municipale Raden en aanwijzers der hier onder genoemde Gemeenten, te samen geroepen en bijeengekomen, ten einde in derzelver wederzijdsch bijzijn, de grensscheiding op te nemen van het grondgebied van de Gemeente van Berlicum

Op het terrein gekomen, hebben wij onze werking begonnen van het punt in den omtrek der opgemelde Gemeente, hetwelk meest ten Noorden liggende, tevens tot scheiding dient tusschen de beide Gemeenten van Rosmalen en Nuland en wij zijn voorts de lijn van omschrijving gevolgd, van het Noorden //

naar het Oosten, en vervolgens naar het Zuiden en Westen, geduriglijk aan onze regterhand houdende het Grondgebied van de Gemeente van Berlicum en aan onze linkerhand achtervolgens die van Nuland, Heesch, Heeswijk, Schijndel, den Dungen en Rosmalen in voege als volgt.


(…)


Art 6


Grensscheiding ten aanzien der Gemeente van Rosmalen


Gaande van het punt in het vorig artikela gemeld, hebben wij, op aanwijzing der Schouten en Aanwijzers van Berlicum en Rosmalen, bevonden dat de grensscheiding tusschen de beide Gemeenten gevormd word door den Ingelandsche Stroom, oostwaards tot aan een parceel weiland, bewesten de Ingelandsche brug, tegen de Wetering gelegen, toebehoorende aan de beide Gemeenten van Berlicum en Rosmalen.

De grenslijn over het midden van dit parceel loopende tot aan een voetpad welke naar den Bosch geleidt, aldaar regts om tot, tegen en over den Hasseltsche weg, langs het land van F. van Lanschot tot aan de wederontmoeting der wetering voornoemd. Zoo is dit parceel geheel met het grondgebied van Rosmalen veréénigt, blijvende echter het Eigendom, het voeren der Schouw, het repareren en wegen over dat gedeelte des wegs en wetering bestaan zoo als van ouds gebruikelijk is; diensvolgens zal het midden der wetering tot grensscheiding dienen tot aan de ontmoeting van de Wambergsche Beek, welke zich met de wetering veréénigt.

Van daar volgt de limite, de Wambergsche Beek voornoemd, tot aan den weg genaamd het Bambergsch Steegje. Dit steegje noordwaards dient vervolgens tot grenslijn tot aan de ontmoeting van de Loverstraat.

Daar vandaan regts om, over het midden van de Loverstraat tot aan een wegje, gezegd Steegje, waar de wetering bij het huis van Johs Coppens aldaar lings om door dit Steegje zich vervolgens in twee Scheidende, //
dienende alzoo de Sloot tusschen beiden tot grensscheiding tot aan de wederontmoeting van de wetering.

Van daar over de verdere lengte door gemelde wetering in eene oostelijke rigting dwars over den weg naar het gehugt Maliskamp, alwaar zich een weinig verder de Loopgraaf met dezelve vereenigt, buigende de wetering zich aldaar regts en vervolgens weder lings om, doorsnijdende verder het St Jans Steegje, den weg van de Hooge hoef en loopt verder langs het Rosmalens vinkel en eindelijk langs de Berlicumsche heide tot aan de ontmoeting van de Vinkelsche Steeg ter plaatse genaamd de Onderkooi in het eerste artikel van dit Proces verbaal omschreven, het welk tot Scheiding dient tusschen de Gemeenten van Berlicum ten Zuiden en Rosmalen en Nuland ten noorden.

Te dezer plaatse hebben wij de opneming der omtrekslijnen der Gemeente van Berlicum ten einde gebragt en ons Proces verbaal gesloten, het welk na voorlezing door de respectieve Schouten en Aanwijzers onderteekend is.

     Op heden den Vierden September 1821.


De Schout en Aanwijzers                       De Schout & Aanwijzers

van Rosmalen                                      van Nuland.

 W. Siepkens                                       A.M. van Creij

   Schout De Schout en Aanwijzers van Berlicum


  A. Godschalx                   J. Crillaerts


                                      M.Z. de Gier


De Controleur.                                     De Landmeter.


F.C. Gordon                                        H. van DijkBron: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) te ’s-Hertogenbosch, Archief der Hypotheken en van het Kadaster te Eindhoven, 1832-ca 1990, inv.nr. 11818


a Art 5 Grensscheiding ten aanzien der Gemeente van Den Dungen: ‘Van daar volgt de grenslijn over de verdere lengte de Kromme loop dezer rivier [de Aa] in eene noordwestelijke rigting tot aan het punt waar de wetering of den Ingelandsche Stroom zich met dezelve veréénigt. Dit punt bevonden zijnde tot scheiding te dienen tusschen het grondgebied der Gemeenten van Berlicum ten oosten en Rosmalen ten noorden en Den Dungen ten zuiden, hebben wij dit gedeelte van ons Proces verbaal gesloten…’.