Rosmalen door P.Testas 1815

© 2010-2017 VanHeumen.info

Logo VanHeumen.info GEMEENTE ALEM, MAREN EN KESSEL (1826)

Proces Verbaal van Grensopneming tusschen Rosmalen & Maren en Kessel


In het Jaar Een Duizend Achthonderd Zesentwintig den Zevenden der Maand April.

Hebben wij Burgemeester der Gemeenten Rosmalen en Alem, Maren en Kessel ten gevolge der Circulaire van den Heer Gouverneur van Noordbraband van den 6 Maart JL. D No. 37 Bureau van het Kadaster  ons begeven ter plaatsen alwaar onze Gemeenten in aanraking komen ten einde eene herkenning te doen van de van ouds bestaanhebbende Limieten.

En aangezien die Limieten tusschen de voornoemde Gemeentens, met uitsluiting van Alem, respectivelijk door de natuurlijke blijvende Waterloop met name de S’Hertogswetering beginnende Oostwaards onder Rosmalen met de 1e hoef nevens den gemeenen dijk tegen Nuland, over de Gemeente Kessel en eindigende westwaards tegen over de Geer over de Gemeente Maren, zijn aangewezen en het alzoo niet noodig is die door het stellen van limietpalen te bepalen, verklarende  wij het omtrent voorn. Grenslijn eens te zijn.


Waarvan dit Proces Verbaal in quadruplo opgemaakt en door voorn. Burgemeesters geteekend.


De Burgemeester der

Gemeente Rosmalen                                De Burgemeester der

                                                           Gemeente Alem, Maren

                                                           en Kessel


W. Siepkens                                           G.D. de WerdtDe ondergeteekende Landmeter der eerste Klasse van het Kadaster in de Provincie Noordbraband door den Heere Gouverneur belast met de opmeting der Gemeente Rosmalen, verklaart het tegenwoordig Proces Verbaal in bijwezen van de respective Burgemeesters te hebben onderzocht en hetzelve vervolgens tegen het terrein vergeleken en naauwkeurig bevonden te hebben.


      Te Rosmalen, den 10 April 1829.


      J.A. KnaapBron: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) te ’s-Hertogenbosch, Archief Bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te Eindhoven, 1832-ca 1990, inv.nr. 11837